Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH ORAZ TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2023 r. » INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH ORAZ TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

 INFORMACJA

         W SPRAWIE  WYBORU  ŁAWNIKÓW  SĄDOWYCH

      ORAZ TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH.

 

 

Wójt Gminy Rytwiany informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku  upływa termin zgłoszenia Radzie Gminy Rytwiany kandydatów na ławników sądowych na kadencję    2024-2027.

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. 2023r. poz.217).

Ławnikiem może być osoba która:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończyła 30 lat,
4)    jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczyła 70 lat,
6)    jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania   sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)    duchowni,
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

            Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

            Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

             Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.   zmieniającym  rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. – (Dz. U. z 2022 r., , poz. 2155).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępny za pośrednictwem internetu na stronie:  www.ms.gov.pl  oraz w biurze obsługi Rady Gminy Rytwiany w pokoju USC.

          

   Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Informacji w sprawie wyboru ławników oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników udzielają: Sekretarz Gminy Tomasz Fąfara  tel. 15 864 79 41, Jolanta  Markiewicz pracownik ds. obsługi rady gminy tel. 15 864 79 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Rada Gminy Rytwiany wybiera:

- ogółem 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, w tym 1 ławnika do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy,

- ogółem 2 ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie.

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                          /-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-11 09:11

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.