Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie XXXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2020 r. » Informacja o terminie XXXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.34.2020.UM                                                                                     Rytwiany, 2020.12.23                                                  

       

               

 

                                                           Z A W I A D O M I E N I E                    

                                                                                                                                                                                              

                         Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020  r. poz. 713) zwołuję  w dniu   30 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie  8.00  
XXXIV sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art.   15   zzx   ust.   2   ustawy   z   dnia   2   marca   2020   r.   o  szczególnych   rozwiązaniach związanych   z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem   i   zwalczaniem   COVID-19,   innych   chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)  obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

 

Porządek obrad:

 

  1.          Otwarcie sesji.

  2.          Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

  3.          Zatwierdzenie porządku obrad.

  4.          Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  5.          Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  6.          Informacja Wójta o pracy między sesjami.          

  7.          Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.

  8.          Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 9.           Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie

               Rytwiany na 2021 rok.

10.          Uchwała  w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania             

               Narkomanii  w gminie Rytwiany w 2021 roku.

11.          Uchwała w sprawie zmiany Uchwały IV/25/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie

               przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2020   

               rok.

12.          Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 roku

                w sprawie  przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
               w  gminie Rytwiany w 2020 roku

13.          Sprawy różne i wolne wnioski.

14.          Zamknięcie sesji.

                                                                                              

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Jerzy Gwizdowski

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-23 09:35

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.