Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyniedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o terminie XXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2020 r. » Zawiadomienie o terminie XXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy
            Rytwiany
 
RG.0002.24.2020.UM                                                                                     Rytwiany, 2020.04.24                                                  
 

                 
 
 
                                                           Z A W I A D O M I E N I E     
                                                                                                                                                                                               
                         Na  podstawie  art.  20    ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym   
(tekst jednolity Dz.U. z 2020  r. poz. 713) zwołuję  w dniu   30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie  14.00   
XXIV sesję Rady Gminy Rytwiany.
Zgodnie z art.   15   zzx   ust.   2   ustawy   z   dnia   2   marca   2020   r.   o  szczególnych   rozwiązaniach
związanych   z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem   i   zwalczaniem   COVID-19,   innych   chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm. )   obrady sesji odbędą  
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej).
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Zatwierdzenie porządku obrad.
4.  Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXIII.
5.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
6.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.  Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
9.  Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku
od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
10.  Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2020 r.
11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rytwiany.
12.  Sprawy różne i wolne wnioski.
13.  Zamknięcie sesji.
 
                                                                                             
 
 
                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                         Jerzy Gwizdowski
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2020-04-24.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2020-04-24 12:02:01.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2020-04-24 12:02:01.
czytano: 37 razy, id: 2800
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-04-24
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020