Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3450

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego

Rytwiany, dnia  01.03.2023  r.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego 

              

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3698) zawiadamiam, że w dniu 7.03.2023 r. (wtorek)  o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany w sali nr 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Lokalnego.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie Funduszu Sołeckiego.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia

 

 Przewodniczący Komisji

  /-/ Irena Pogorzelska