Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3338

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rytwiany, 04.08.2022 r.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych            

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3698 ) zawiadamiam, że w dniu 12.08.2022 r. (piątek)
o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany w sali nr 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Porządek zebrania:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie projektów uchwał:

- w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Rytwiany na rok szkolny 2022/2023,

- w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w  zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany,

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwian,

- w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  /-/ Krzysztof Janik