Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.64.2022.JM                                                                   Rytwiany, 2022-12-23                                 

                   

                                                           Z A W I A D O M I E N I E            

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 29.12.2022 r. (czwartek) o godzinie 15.00 LXIV sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany,
z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXIII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata  2022 – 2033.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia  25 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLIX/254/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Rady Gminy Rytwiany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2022 – 2025.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na rok 2023.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                                   

                                                      

Informacje

Rejestr zmian

2022-12-23 09:14

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.