Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

         Rytwiany

 

RG.0002.59.2022.JM                                                                              Rytwiany, dnia 23.09.2022 r.

             

                                                           Z A W I A D O M I E N I E      

                                                                                                                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję w dniu 26 września 2022 roku (poniedziałek) o godzinie  16.00  LIX  nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2033.
  5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  6. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały nr LVII/291/22 Rady Gminy Rytwiany
    z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwian.
  7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/292/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-09-23 11:14

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.