Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie XLIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie XLIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

RG.0002.49.2022.JM                                                                   

Rytwiany,2022.01.20                                                 

      

            

                                                           Z A W I A D O M I E N I E            

                                                                                                                                                                                              

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w dniu 26.01.2022 r. (środa) o godzinie  8.00 XLIX sesję Rady Gminy Rytwiany.

 

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie z pracy komisji stałych przy Radzie Gminy Rytwiany za 2021 rok.
 8. Uchwala w sprawie planu pracy Rady Gminy i planów pracy komisji stałych na 2022 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata
  2022 – 2029.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.
 11. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Gminy Rytwiany.
 12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2022 r. będzie przysługiwało dofinansowanie.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2022 – 2025.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/122/20 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany. ­
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.                                                                           

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Jerzy Gwizdowski

Informacje

Rejestr zmian

2022-01-20 08:02

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.