Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2021 r.) » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 3 luty 2015 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębach: Sichów Duży, Tuklęcz oraz ceny nieruchomości na zbycie w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Sichów Mały

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 luty 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015-2025

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów budżetowych na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 lutego 2015roku w sprawie otwartego konkursu na wsparcie finansowe zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 8a/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie otwartego konkursu na wsparcie finansowe zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika GSPZOZ w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku na terenie gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Wójta Gminy Rytwiany z  dnia  23   kwietnia   2015 roku w sprawie  wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych na terenie gminy Rytwiany w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi  wydarzeniami

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu Wójta Gminy Rytwiany nr 12/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku na terenie gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Rytwiany wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeglądu technicznego budynków OSP w jednostkach: OSP Rytwiany, OSP Sichów Mały, OSP Strzegom, OSP Ruda, OSP Niedziałki, OSP Kłoda, OSP Tuklęcz, OSP Święcica, OSP Sczeka

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 Wójta Gminy Rytwiany  z dnia 23 lipiec 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Rytwiany  z dnia 23 lipiec 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 Wójta Gminy Rytwiany  z dnia 23 lipiec 2015 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębach: Strzegomek, Tuklęcz

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Wójta Gminy Rytwiany  z dnia 23 lipiec 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia   12  sierpnia   2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Rytwiany, w celu przeprowadzenia referendum  ogólnokrajowego wyznaczonego  na dzień 6 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

ZARZADZENIE Nr 35/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dn. 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 36/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  19 sierpnia  2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w Sichowie Dużym

ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania „Remont dróg gminnych”

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 Wójta Gminy Rytwiany dnia   24  sierpnia   2015 roku w sprawie  wyznaczenia osób do ochrony lokali referendalnych na terenie gminy Rytwiany w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi  wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  27 sierpnia  2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum w Tuklęczy

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych  na terenie Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015  Wójta Gminy Rytwiany  z dnia  21 września  2015 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZADZENIE Nr 43/2015 Wójt Gminy Rytwiany z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 4/2011 Wójta Gminy Rytwiany  z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy używanych przez pracowników Urzędu Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr  44/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  5 października 2015 roku w sprawie  wskazania  osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE  Nr  45/2015  Wójta Gminy Rytwiany  z dnia   5  października  2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych na terenie Gminy Rytwiany w czasie przerwy w głosowaniu

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 października 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rytwiany do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE  Nr  49/2015   Wójta Gminy Rytwiany  z dnia  23 października  2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Niedziałkach powołanej zarządzeniem nr 45/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 5 października 2015 roku w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10.12.2015r. w sprawie Regulaminu projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  17 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów z zakresu prawa łowieckiego

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-05-10 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:33

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:32

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:32

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:32

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:32

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-10 12:29

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-04-28 13:10

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-04-19 09:41

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-04-18 15:13

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-04-18 15:07

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2016-02-22 11:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2016-02-22 11:38

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-12-30 14:42

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-12-30 14:40

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-12-11 10:32

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-12-11 10:13

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-10-27 14:09

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-10-27 14:08

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-10-23 10:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-10-23 10:35

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-10-06 10:54

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-10-06 10:51

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-10-06 10:51

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-22 08:27

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-09-22 08:25

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-09-21 09:24

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-09-04 13:04

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-09-04 13:01

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-08-26 09:29

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-08-26 09:29

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-08-20 08:52

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-08-20 08:52

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-08-17 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-08-17 13:50

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-08-12 14:39

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-08-12 14:38

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-07-09 10:59

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2015-06-02 11:57

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-06-02 11:56

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-05-20 10:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-05-20 10:35

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-05-20 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-05-20 09:41

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-05-15 07:58

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-05-15 07:56

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-05-04 08:34

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-05-04 08:32

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-05-04 08:32

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-04-22 16:06

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-04-22 16:04

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-02-13 13:27

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-02-13 13:25

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-02-09 12:47

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-02-09 12:47

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-02-06 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-02-06 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-02-06 10:34

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-01-09 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-01-09 15:16

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2015-01-08 15:07

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-01-08 15:07

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.