Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę i najem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: ”Dostawa i montaż instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Rytwianach”

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku oraz powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 4a/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przekazania składników majątku Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 luty 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2013 roku zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 Wójta  Gminy Rytwiany  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 234 poz.1536) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez promocję wolontariatu wśród młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE Nr 12a/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  30 kwiecień 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielania zamówień

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Rytwiany za 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębach: Rytwiany, Tuklęcz, Strzegom, Kłoda, Pacanówka, Strzegomek oraz ceny nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Strzegom

ZARZĄDZENIE Nr 19/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli biegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sichów Mały”

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 września 2013 roku w sprawie powołania klauzuli do odbioru zadania pt "Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 wrzesień 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie: tworzenia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Rytwiany w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZARZADZENIE NR 38/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Rytwianach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn" Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Rytwianach"

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 
ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA Nr 39/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania mienia komunalnego- kanalizacji sanitarnej wraz z podpięciem do budynków w ciągu ul. Klasztornej w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013 roku w prawie stawki czynszu za 1m.kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Rytwiany

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-05-12 14:55

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-05-12 14:48

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-05-12 13:45

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-12 13:45

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2017-05-12 13:45

Dodanie załącznika/ załączników - Kamil Bąkowski

2015-07-09 10:59

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2014-10-03 10:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-08-21 08:31

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2014-06-16 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-06-09 10:18

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-01-30 14:07

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-01-30 14:06

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-12-10 15:09

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-12-09 15:01

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-12-09 15:01

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-11-22 13:46

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-11-22 13:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-11-19 10:57

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-11-19 10:54

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-11-19 10:47

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-10-31 14:07

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-09-13 12:15

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-09-13 12:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-09-13 12:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-09-13 12:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-08-28 15:27

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-08-28 15:27

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-08-27 14:18

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-07-17 12:40

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-07-17 12:21

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-07-17 12:20

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-07-17 12:20

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-07-17 12:20

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-06-26 14:07

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-06-26 14:04

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-06-26 14:04

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-06-11 14:10

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-06-11 14:09

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-06-05 09:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-06-05 09:39

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-06-05 09:22

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-06-05 09:05

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-06-05 09:03

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-27 13:57

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-22 14:50

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-22 14:30

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:46

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:06

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:01

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-03-28 13:54

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-03-27 08:58

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-03-21 14:15

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-03-21 14:10

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-03-21 14:10

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-02-01 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-01-18 13:09

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-01-18 13:01

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-01-18 13:01

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-01-11 10:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-01-11 10:18

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.