Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianypiątek, 10 lipca 2020 r.

imieniny: Filip, Witalis

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o terminie XVIII sesji Rady Gminy

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2019 r. » Informacja o terminie XVIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.18.2019.UM                                                                                     Rytwiany, 2019.11.21                                                  

 

                                                                             

                                                            

 

                                                          Z A W I A D O M I E N I E                     

                                                                                                                                                                                              

                         Na podstawie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019  r. poz. 506)

                                                                     z w o ł u j ę

XVIII   sesję  Rady Gminy Rytwiany  w dniu   27 listopada 2019 r. (środa)

o godzinie  13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XVII.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
 6. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 8. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytwiany.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach  dla osób bezdomnych
  z  usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym  osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rytwiany.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytwiany na lata 2020-2022.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 17. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany.
 18. Uchwała  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany.
 19. Uchwała  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        /-/  Jerzy Gwizdowski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2019-11-21.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:36:06.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2019-11-21 12:36:06.
czytano: 101 razy, id: 2690
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-21
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020